7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard


De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XVIII.1, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 19 maart 2020 aan de organisator van een evenement dat als gevolg van de coronamaatregelen wordt afgelast, onder bepaalde voorwaarden het recht toekent om een voucher af te leveren in plaats van terug te betalen;

Overwegende dat deze strikte voorwaarden stellen dat het vervangende evenement hetzelfde moet zijn en dat het binnen het jaar na uitreiking van de tegoedbon moet worden georganiseerd;

Overwegende dat deze voorwaarden te strikt kunnen zijn voor organisatoren, onder andere voor de grotere festivals of voor grote sportevenementen;

Overwegende dat daardoor de doelstellingen van het ministerieel besluit, nl. het ondersteunen van de liquiditeitspositie van deze organisatoren in de periode van de coronamaatregelen, mogelijks niet kunnen worden gerealiseerd;Overwegend dat het nodig is om onmiddellijk de gepaste wijzigingen door te voeren,

Besluit :Artikel 1. In artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 1° van het tweede lid worden de woorden "dezelfde activiteit" vervangen door de woorden "een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken";

2° in de bepaling onder 2° van het tweede lid worden de woorden "binnen het jaar na uitreiking van de tegoedbon" vervangen door de woorden "binnen een termijn van twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement";

3° de tweede alinea wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende:"6° er mag aan de houder van de tegoedbon geen toeslag worden aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement.";

4° de paragraaf wordt aangevuld met een lid luidende:

"De tegoedbon mag het recht toekennen om andere producten van de uitgever ervan aan te kopen binnen de termijn bedoeld in de bepaling onder 2° van het vorige lid.".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 april 2020.

N. MUYLLE

The governement have decided events should exchange tickets sold for vouchers. If you have a ticket for Rampage Open Air, you will receive a voucher that can be used for any Rampage event in 2020 (subject to availability), 2021 or 2022, or for merchandise if you prefer. You will be contacted by e-mail with all the specifics, once we have been able to set up the system, and have aligned all our ticket partners and everyone else involved.

If you have a ticket for the Rampage 2020 Weekend and can’t make it to the new date in September, you can apply for a voucher too, giving you access to the Rampage 2021 (April 23/24 2021) or 2022 Weekend (March 18/19 2022).

The Rampage 2020 Weekend is sold out so we won’t be offering any new tickets at all, so will also not be possible to use your voucher for. If people return tickets in one way or another, or tickets become available in any other way, we will announce on our socials, and then you can use the voucher for that one too.

The full value of the ticket you bought will be represented on this voucher and if you don’t use it all at once, you will get a new voucher with the remaining amount, to be used for the next ticket, drinkticket or piece of merchandise you want to get your hands on. That way, none of the money you spent will be lost.

If you have bought drinkvouchers, these will still be valid at one of the Rampage Weekends at Sportpaleis.

For other questions, do not hesitate to contact us at info@rampage.be!

If you have a Rampage hotelroom this will be available on either the new date in September, or the April date of 2021. More info on all of that very soon.

Please read the General Rules and Conditions for Rampage Open Air here.

These are very important for you to be aware of what is allowed or not and to be informed about the conditions concerning the ticket sales. Please make sure you read this before buying a ticket.

3 & 4 July 2020

With cookies, this website works smoothly and we can show you customized content. If you continue browsing or click "Yes, I accept cookies", you agree to these cookies. Read more